Explore

Ji Young Il

Trot Singer

Giá quy định 28.00

Xin chào, mình là em út của nhóm nhạc trot 3man, Ji Young Il. Cho những bạn nào khó ngủ, khó dậy vào buổi sáng, hoặc cần một chút tư vấn, mình sẽ trở thành rừng trúc mà bạn có thể dựa vào.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!