Explore

Event Disclaimer

Restricted Shipping Protocol

Please note that due to COVID, undeliverable areas are constantly changing and it is difficult to state which areas are available/unavailable for delivery of the event prize.

Event Details

1. Any content that fans submit as part of a Stari event may be used in full or partial for Stari’s marketing purposes.

2. Stari reserves the right to disqualify a submission to an event if it contains content or material that Stari deems inappropriate.

3. For all Stari events with prizes that need to be physically delivered to winners, Stari is only responsible for the shipping fee. Winners will be responsible for any other additional associated fees including but not limited to customs, import taxes, etc.

4. Depending on the prize, Stari will need to request certain information from winners by a certain deadline. If winners do not respond by the given deadline, Stari reserves the right to select a different winner.

5. Stari is not liable for any damages, loss, or delay that occurs during the shipping and delivery of prizes. By participating in the event, participants accept this condition and forgo the right to request a refund and/or replacement for the prize.

6. Stari reserves the right to cancel or modify event details in part or in full without prior notification. In the aforementioned cases, Stari will announce the details on the same platform on which the corresponding event was announced.


배송 불가 지역 안내

현재 코로나 영향으로 배송 불가 지역이 지속적으로 변동 되기에 정확한 정보 전달이 어렵다는 점 양해바랍니다.

이벤트 관련 사항

1. 본 이벤트에 제공하신 콘텐츠는 별개의 스타리 마케팅 용도로 사용될 수 있습니다.

2. 부적절한 내용이 포함된 이벤트 참여 콘텐츠는 사전 통보 없이 자동으로 실격처리 될 수 있습니다.

3. 물리적인 상품이 배송되는 이벤트일 경우, 배송료 이외에 다른 비용 (관세 등) 에 대한 책임은 이벤트 당첨자에게 있음을 알려드립니다.

4. 이벤트 당첨자에게 추가 정보가 필요할 시에, 일정 기간 내에 답변이 없을 경우 다른 참가자에게 당첨 기회가 넘어 갈 수 있습니다.

5. 스타리는 상품의 운송과정에서 발생하는 상품의 분실 또는 파손 등 손실 혹은 배송 지연에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 본 이벤트에 참여와 동시에 상품의 교환 및 환불 불가 규정에 동의로 처리됩니다.

6. 본 이벤트는 사전 공지 없이 변경 및 취소 될 수 있습니다. 변동 사항이 있을 시에는 추가로 별도의 공지를 드릴 수 있도록 할 예정입니다.


配送不可地域の案内

現在、コロナウイルスの影響で配送不可の地域が持続的に変動するため、正確な情報をお伝えすることが困難であるという点をご了承ください。

イベント関連事項

1. 本イベントに提供されたコンテンツは別途のSTARIマーケティング用とで使用される可能性があります。

2. 不適切な内容が含まれたイベント参加コンテンツは事前の通告なしに自動で失格処理が行われる可能性があります。

3. 物理的な商品が配送されるイベントの場合、配送料以外のその他費用(関税等)に対する責任はイベントの当選者にあることをお知らせします。

4. イベント当選者には追加の情報が必要な時に、一定期間内の返答がない場合は他の参加者に当選の機会が回る可能性があります。

5. STARIは商品の運送過程で発生する商品の紛失または破損等の損失及び配送遅延に対する責任を負いません。本イベントに参加すると同時に商品の交換及び払い戻し不可という規定に同意したとみなされます。

6. 本イベントは事前の告知なしに変更及び中止になる可能性があります。変動事項がある時には、追加で別途の告知を行うようにする予定です。


แจ้งพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดส่งได้

ในปัจจุบันเราพบปัญหาในการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเนื่องจากพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดส่งได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

เงื่อนไขการร่วมอีเวนต์

1. คอนเทนต์ที่คุณร่วมทำในอีเวนต์นี้สามารถนำไปใช้ในการตลาดของ Stari ต่างหากได้

2.คอนเทนต์ที่ร่วมอีเวนต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. กรณีที่เราต้องจัดส่งสินค้าที่เป็นพัสดุ ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช่จ่ายอื่น ๆ (ภาษี และอื่น ๆ) นอกเหนือจากค่าจัดส่ง

4. หากมีการขอข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลเพิ่มเติม แต่ไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด เราอาจจะยกสิทธิ์ในรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมท่านอื่นได้

5. ทาง Stari ไม่มีส่วนรับผิดชอบในขั้นตอนการขนส่งเช่น การสูญหาย ถูกทำลาย หรือการขนส่งล่าช้าใด ๆ ทั้งนั้น การเข้าร่วมอีเวนต์นี้ถือว่าท่านยอมข้อกำหนดการไม่รับคืนและไม่คืนเงินใด ๆ ทุกกรณี

6. อีเวนต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะทำการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมต่างหาก


Thông báo về khu vực vận chuyển khó khăn

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các khu vực không thể vận chuyển hàng liên tục thay đổi nên chúng tôi rất khó để có thể thông tin chính xác đến quý vị. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ quý khách hàng.

Thông tin về event

1. Video các bạn cung cấp có thể dùng cho việc quảng bá Stari.

2. Những contents tham gia event có chứa nội dung không phù hợp sẽ tự động bị loại ra mà không báo trước.

3. Trong trường hợp giải thưởng của event là hiện vật, các chi phí khác ngoài phí vận chuyển (ví dụ thuế quan) sẽ do người trúng thưởng chịu trách nhiệm.

4. Trong trường hợp cần thêm thông tin về người trúng thưởng, trong thời gian quy định nếu không có phản hồi, chúng tôi sẽ nhường lại cơ hội cho người tham gia khác.

5. Stari sẽ không chịu trách nhiệm với việc thất lạc, hư hỏng, và tổn thất sản phẩm trong quá trình vận chuyển, cũng như việc kéo dài thời gian vận chuyển. Bằng việc tham gia event, bạn đã đồng ý với quy định không hoàn trả và thay đổi sản phẩm.

6. Event có thể bị thay đổi và huỷ bỏ mà không có thông báo trước. Nếu có sự thay đổi, chúng tôi sẽ ra thông báo riêng biệt.


PANDUAN SAAT PESANAN TIDAK DAPAT DIIRIMKAN

Harap maklum, saat ini daerah yang tidak dapat dikirimkan terus berfluktuasi akibat dampak Covid-19, sehingga sulit untuk menyampaikan informasi yang akurat.

Hal-hal terkait event

1. Konten yang disediakan dalam acara ini dapat digunakan untuk tujuan pemasaran artis yang terpisah.

2. Konten dari partisipasipan dalam acara yang berisi konten yang tidak pantas dapat didiskualifikasi secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya.

3. Jika event yang terkait memiliiki produk yang membutuhkan pengiriman, kami menginformasikan bahwa pemenang acara bertanggung jawab atas biaya lain (tarif, dsb) selain biaya pengiriman.

4. Jika pemenang acara membutuhkan informasi tambahan, jika tidak ada jawaban dalam jangka waktu tertentu, kesempatan untuk menang dapat diberikan kepada peserta lain.

5. Stari tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keterlambatan pengiriman barang, seperti kehilangan atau kerusakan barang yang terjadi selama proses pengangkutan barang. Setelah berpartisipasi dalam acara ini, Anda akan setuju dengan peraturan pertukaran dan pengembalian barang.

6. Acara ini dapat diubah dan dibatalkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada perubahan, kami akan memberikan pemberitahuan tambahan.