Explore

DJ OZGREEN

DJ

Giá quy định 27.00

Xin chào mình là DJ OZGREEN. Mình rất vui vì có cơ hội gặp gỡ mọi người thông qua Stari. Hãy để lại cho mình yêu cầu nếu bạn đang muốn nói hoặc muốn nghe điều gì từ mình!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!