Explore

Junyong Lee

Kpop Idol / Noir

Giá quy định 27.00

Mình là main vocal với giọng như whipping cream - Junyong của NOIR.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!