Explore

뽀로로 (Pororo)

Character

Giá quy định 19.00

Hello! I’m Pororo, from the snowy village of Porong Porong Forest~! If you have anything you want to ask me or need help with, just say the word! I’ll answer you with a video message! Playing is the best, so I’m super excited to meet all of my fun-loving friends!

SAMPLE VIDEOS

Trước khi yêu cầu Stari video, hãy tham khảo video mẫu theo danh mục và yêu cầu tin nhắn video của bạn!

REACTION VIDEOS

Video phản ứng với bức thư video của Pororo!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!